ൠ

Übersicht

Letztes Match
87-93-2
Bilanz
47.80%
Gewinnrate
Rollen und LanesVon vor kurzem analysierten Ergebnissen
77% Core
Schwere Lane
Sichere Lane
Core Aufgliederung:
36% Schwere Lane
33% Sichere Lane
14% Jungle
14% Mitte
3% Roaming
23% Support
Support Aufgliederung:
52% Sichere Lane
43% Schwere Lane
4% Roaming
0% Jungle
0% Mitte
Meistgespielte HeldenAlle
Spiele
15
% gewonnen
53.33%
KDA
2,44
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%12 Core
Lane
Mitte
  VerhältnisSpiele Lane
 • 50.00%6 Mitte
 • 25.00%3 Jungle
 • 25.00%3 Schwere Lane
Spiele
14
% gewonnen
50.00%
KDA
3,57
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%9 Core
Lane
Sichere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 77.78%7 Sichere Lane
 • 22.22%2 Schwere Lane
Spiele
13
% gewonnen
23.08%
KDA
1,44
Rolle
Support
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 60.00%6 Support
 • 40.00%4 Core
Lane
Schwere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 70.00%7 Schwere Lane
 • 30.00%3 Sichere Lane
Spiele
12
% gewonnen
50.00%
KDA
2,49
Rolle
Support
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 50.00%4 Core
 • 50.00%4 Support
Lane
Sichere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 50.00%4 Sichere Lane
 • 25.00%2 Schwere Lane
 • 12.50%1 Roaming
 • 12.50%1 Mitte
Spiele
9
% gewonnen
22.22%
KDA
1,78
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 66.67%4 Core
 • 33.33%2 Support
Lane
Roaming
  VerhältnisSpiele Lane
 • 33.33%2 Roaming
 • 33.33%2 Jungle
 • 16.67%1 Schwere Lane
 • 16.67%1 Sichere Lane
Spiele
9
% gewonnen
55.56%
KDA
3,00
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%8 Core
Lane
Sichere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 100.00%8 Sichere Lane
Spiele
8
% gewonnen
75.00%
KDA
2,65
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%8 Core
Lane
Schwere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 87.50%7 Schwere Lane
 • 12.50%1 Sichere Lane
Spiele
5
% gewonnen
100.00%
KDA
5,89
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%4 Core
Lane
Jungle
  VerhältnisSpiele Lane
 • 75.00%3 Jungle
 • 25.00%1 Sichere Lane
Spiele
5
% gewonnen
20.00%
KDA
2,33
Rolle
Support
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%3 Support
Lane
Schwere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 100.00%3 Schwere Lane
Spiele
5
% gewonnen
100.00%
KDA
7,44
Rolle
Core
  VerhältnisSpiele Rolle
 • 100.00%3 Core
Lane
Sichere Lane
  VerhältnisSpiele Lane
 • 100.00%3 Sichere Lane
Neuste Matches
Held
Lycan
Hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
22:30
KDA
6/2/2
Held
Silencer
Hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
32:21
KDA
11/7/4
Held
Lion
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
32:24
KDA
0/12/8
Held
Morphling
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
52:25
KDA
6/5/6
Held
Morphling
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
35:36
KDA
4/7/9
Held
Io
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
32:57
KDA
6/10/7
Held
Monkey King
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
39:15
KDA
7/11/9
Held
Pugna
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
53:19
KDA
1/17/14
Held
Puck
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Sieg
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
36:57
KDA
7/12/18
Held
Necrophos
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Sieg
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
23:17
KDA
6/3/16
Held
Drow Ranger
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Sieg
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
34:07
KDA
8/7/11
Held
Anti-Mage
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
38:12
KDA
7/8/6
Held
Anti-Mage
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Sieg
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
31:52
KDA
9/3/7
Held
Faceless Void
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
31:21
KDA
7/6/9
Held
Meepo
Sehr hoher Skill
Ergebnis
Niederlage
Typ
Rangliste
All Pick
Dauer
36:32
KDA
5/7/10
700 Willkürliche PunkteZuletzt erhaltene Errungenschaften
Aktivitätdie letzten 3 Monate
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
Jan 2020

2020-01-01

Record: 0-0

2020-01-02

Record: 0-0

2020-01-03

Record: 0-0

2020-01-04

Record: 0-0

2020-01-05

Record: 0-0

2020-01-06

Record: 0-0

2020-01-07

Record: 0-0

2020-01-08

Record: 0-0

2020-01-09

Record: 0-0

2020-01-10

Record: 0-0

2020-01-11

Record: 0-0

2020-01-12

Record: 0-0

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 0-0

2020-01-18

Record: 0-0

2020-01-19

Record: 0-0

2020-01-20

Record: 0-0

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0

2020-01-23

Record: 0-0

2020-01-24

Record: 0-0

2020-01-25

Record: 0-0

2020-01-26

Record: 0-0

2020-01-27

Record: 0-0

2020-01-28

Record: 0-0

2020-01-29

Record: 0-0

2020-01-30

Record: 0-0

2020-01-31

Record: 0-0
Feb

2020-02-01

Record: 0-0

2020-02-02

Record: 0-0

2020-02-03

Record: 0-0

2020-02-04

Record: 1-1

2020-02-05

Record: 2-0

2020-02-06

Record: 5-2

2020-02-07

Record: 5-6

2020-02-08

Record: 3-4

2020-02-09

Record: 7-4

2020-02-10

Record: 3-5

2020-02-11

Record: 5-4

2020-02-12

Record: 6-1

2020-02-13

Record: 2-3

2020-02-14

Record: 2-1

2020-02-15

Record: 0-5

2020-02-16

Record: 7-1

2020-02-17

Record: 4-4

2020-02-18

Record: 4-4

2020-02-19

Record: 5-8

2020-02-20

Record: 3-3

2020-02-21

Record: 5-5

2020-02-22

Record: 5-8

2020-02-23

Record: 1-6

2020-02-24

Record: 1-1

2020-02-25

Record: 0-2

2020-02-26

Record: 0-1

2020-02-27

Record: 0-0

2020-02-28

Record: 0-0

2020-02-29

Record: 4-0
Mär

2020-03-01

Record: 0-2

2020-03-02

Record: 2-3

2020-03-03

Record: 3-0

2020-03-04

Record: 0-4

2020-03-05

Record: 0-1

2020-03-06

Record: 0-0

2020-03-07

Record: 0-2

2020-03-08

Record: 0-0

2020-03-09

Record: 0-0

2020-03-10

Record: 0-0

2020-03-11

Record: 0-0

2020-03-12

Record: 0-0

2020-03-13

Record: 0-0

2020-03-14

Record: 0-0

2020-03-15

Record: 0-1

2020-03-16

Record: 0-0

2020-03-17

Record: 0-0

2020-03-18

Record: 0-0

2020-03-19

Record: 0-0

2020-03-20

Record: 0-0

2020-03-21

Record: 0-0

2020-03-22

Record: 0-0

2020-03-23

Record: 0-0

2020-03-24

Record: 0-0

2020-03-25

Record: 0-0

2020-03-26

Record: 0-0

2020-03-27

Record: 0-0

2020-03-28

Record: 0-0

2020-03-29

Record: 0-0

2020-03-30

Record: 0-0

2020-03-31

Record: 0-0
Apr

2020-04-01

Record: 0-0
Lebenslange StatistikenAlle
ÜbersichtSpieleGewinnrate
Statistik erfasst184
47.83%
LobbyartSpieleGewinnrate
Normal157
49.68%
Ranglistenspiel27
37.04%
SpielmodusSpieleGewinnrate
All Pick182
47.80%
Ability Draft1
100.00%
FraktionSpieleGewinnrate
Dire98
42.86%
Radiant86
53.49%
RegionSpieleGewinnrate
Südostasien183
47.54%
Südkorea1
100.00%
Datenqualität
B-
TrueSight Datenübersicht
Kürzlich analysierte SpieleD
Anzahl analysierter SpieleA+
Plus - Abonnent
FreundeDiese Woche
FreundSpieleGewinnrate
Keine kürzlichen Spiele mit Freunden
AliaseSTEAM_0:0:197684440
NameZuletzt verwendet
asdfasrdwaf
1 or 2
Yuwin-virus

Letzte Aktualisierung